2021 r.

Data:Opis wydarzenia:
26.04. – 29.04.2021r.Tytuł: Spotkanie Platformy Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji w Brukseli

Data wydarzenia: 26–29.04.2021r.

Opis: W trzecim spotkaniu Platformy Sprawiedliwej Transformacji w Brukseli wezmą udział interesariusze z unijnych regionów intensywnie wykorzystujących węgiel i paliwa kopalne. Wydarzenie odbędzie się w Internecie w formie wirtualnej platformy. Platforma będzie łączyła w sobie Wirtualny Tydzień Regionów Węglowych i Seminarium na temat regionów o dużej emisji dwutlenku węgla oraz ich dedykowane sesje. Spotkanie Platformy będzie odbywało się w kluczowym momencie, ponieważ państwa członkowskie, we współpracy z szerszą społecznością zainteresowanych stron, kształtują swoje terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i przygotowują swoje inwestycje do wsparcia w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Region Wielkopolski Wschodniej będzie reprezentowany w Brukseli przez Pana Macieja Sytka – Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Pan Maciej Sytek, podczas wirtualnej prezentacji na Platformie, przedstawi dotychczasowe działania podjęte przez region na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolskiej Doliny Energii. Udział ARR S.A. w Koninie w Platformie Wsparcia Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, będzie jednym z ważnych międzynarodowych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” w ramach Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółówdata
1–19.03.2021r. Tytuł: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ogłasza nabór zgłoszeń dla przedsiębiorców na e-stoisko wystawiennicze w ramach targów przemysłowych HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION

Data wydarzenia: 1–19.03.2021r.

Opis: HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION to jedne z największych targów przemysłowych organizowanych na świecie koncentrujące się na obszarach kluczowych dla produkcji przemysłowej, przede wszystkim na technologiach oraz innowacjach sprzyjających poprawie efektywności gospodarczej. HANNOVER MESSE DIGITAL EDITION odbędą się w dniach od 12 do 16 kwietnia 2021 r. w formie cyfrowego wydarzenia pionierskiego. W związku z ww. wydarzeniem Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w ramach realizowanego projektu WRPO 1.4.2 pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” ogłosiła nabór zgłoszeń dla przedsiębiorców na zaprezentowanie swojego e-stoiska wystawienniczego reprezentującego markę: Wielkopolska Dolina Energii.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółówdata
11.02.2021r.Tytuł: Spotkanie dla przedsiębiorców z sektora MŚP dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Data wydarzenia: 11.02.2021r.

Opis: Omówiono zagadnienia związane z procesem transformacji gospodarczej i energetycznej regionów pogórniczych, w tym prezentacja możliwości finansowych dla mikro, małych i średnich firm subregionu konińskiego w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej transformacji.

Szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółówdata

2020 r.

Data:Opis wydarzenia:
10.2020r. – 01.2021rTytuł: Opracowanie analizy gospodarczej regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej,
obejmującej lata 2021-2031

Data wydarzenia: k 23-24 września 2020r.

Opis:W tym wydarzeniu wzięli udział regionalni przedsiębiorcy zainteresowani wymianą handlową, poznaniem nowych technologii i produktów oraz nawiązaniem wspólnej współpracy handlowej, głównie w obszarze OZE, infrastruktury i środowiska. Misję przyjazdową zorganizowano w dniach 23-24.09.2020 w Licheniu, w którym wzięło udział 4 przedstawicieli z Niemiec…………………….. Spotkania B2B oraz wizyty studyjne, które odbyły się podczas misji, były okazją do zaprezentowania firmom z Niemiec potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów w sektorze energetyki odnawialnej i inteligentnych specjalizacji.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika
23-24.09.2020r.Tytuł: Misja przyjazdowa przedstawicieli zagranicznych firm do regionu Wielkopolskiej Doliny Energii.

Data wydarzenia: 23-24.09.2020r.

Opis: Usługi ekspercko – doradcze za zakresu internacjonalizacji przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw MSP Wielkopolski Wschodniej. Realizacja szkoleń przyczyniła się również do podniesienia wiedzy MŚP z zakresu możliwości wejścia na rynki zagraniczne. Każda zakończona usługa doradczo – ekspercka zakończona została opracowaniem ekspertyzy. Wszystkie usługi doradcze w roku 2020r. zostały zorganizowane Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w następujących tematach: „Wpływ nowych technologii na internacjonalizację przedsiębiorstw – szanse rozwoju”, „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – poszukiwanie odpowiednich rynków zbytu”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów szansą na rozwój gospodarki Wielkopolski Wschodniej”.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika
04.2020r. - 06.2020r.Tytuł: Usługi ekspercko - doradczych w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Data wydarzenia: 17-21.02.2020 r.

Opis: Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń, pozyskanie doświadczeń w zakresie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zrealizowane w projekcie informacji o możliwościach finansowania projektów Wielkopolski wschodniej i nawiązanie współpracy z innymi regionami. Myślą przewodnią konferencji była „Globalna burza mózgów na temat inteligentnych miast i bezpieczeństwa miejskiego”. Wydarzenie było nieocenioną platformą wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich w obszarze rozwiązań Smart Cities, Elektromobilności, Zarządzania Strukturą Miejską, Cyberbezpieczeństwa, Odnawialnych i Alternatywnych Źródeł Energii jak i również nawiązania współpracy na poziomie samorządowym, samorządowo – gospodarczym w ujęciu międzynarodowym

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: przejdź do strony rejestracji i szczegółów

17-21.02.2020 r.
Tytuł: Udział Prezesa Zarządu ARR SA w Koninie Pana Macieja Sytka w konferencji „MUNI WORLD 2020” w Izraelu.

Data wydarzenia: 17-21.02.2020 r.

Opis: Spotkania promocyjne dedykowane mieszkańcom regionu, przedsiębiorstwom, inwestorom krajowym a także międzynarodowym. W tym celu zorganizowano konferencje i spotkania robocze, w których wzięli udział eksperci i prelegenci zarówno z kraju, jak i z zagranicy specjalizujący się w tematyce związanej z nowoczesną energetyką oraz procesem transformacji energetycznej i gospodarczej regionów pogórniczych. Spotkania dotyczyły głównie informowania o marce WDE i jej udziale w procesie sprawiedliwej transformacji oraz tematyki dotyczącej potencjału i możliwości gospodarczych tego regionu, możliwości finansowania projektów z regionu, rozwoju nowych technologii opartych o czystą energię. W okresie od czerwca do października Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała 5 spotkań w ramach cyklu spotkań rozpoznawalności marki.

Rejestracja i szczegóły wydarzenia: brak odnośnika